Author: Ekrem Sarikçioglu Genre:
Rating
Historia e feve,prej fillimit deri sot
Autor: Ekrem Sarikçioglu
Përktheu nga turqishtja:
Qani Nesimi
14 x 21 / fq.672 / 2007
Përmbajtja e librit:
Historia e feve në botën islame
Historia e feve në perëndim
Historia e feve në Shtetin Osman dhe në Turqi
Veprat e historisë se feve në shtetin Osman dhe në Turqi
FETE PARAHISTORIKE NE AZINE E MESME
- Ademi dhe Hava
- Zbulimet historike dhe komentimet e tyre
FETE E MESOPOTAMISË SE VJETËR
- Fetë e sumerëve
- Fetë bahilonase dhe asiriane
- Sistemi i zotave
- Koncepti për gjithësinë
- Magjia
- Jeta pas vdekjes
- Shfaqja e monoteizmit reagim ndaj politeizmit
- Ibrahim / Abrahami
- Junus / Jona
- Ezekieli
– Danieli

FEJA NE EGJIPTIN E VJETËR
- Literatura fetare
- Koncepti për gjithësinë
- Hyjnitë dhe fuqitë mbinatyrore
- Amonefisi dhe iniciativa për reforma
- Jusufi / Josefi
- Faraoni dhe murgjit
- Koncepti për jetën pas vdekjes
FETE NE ANADOLLIN E VJETËR
- Besimet parahistorike
- Kafshët e shenjta
- Kultet
- Kulti i të vdekurve
- Vendet e kultit dhe tempujt
- Feja e hititëve
- Zotat e hititëve
- Adhurimet
- Profecia dhe magjia
- Doket për të vdekurit
- Tempujt
FETE E VJETRA TË ARABISË
- Fetë e vjetëra ne Arabinë Veriore
- Një vështrim i përgjithshëm historik
- Koncepti për zotin dhe besimet e tyre
- Kultet
- Paraqitja e monoteizmit dhe kundërshtimi i politeizmit
- Fetë ne Arabinë Jugore
- Fetë ne Arabinë e Mesme
- Kultet
- Ismail / lshmaeli
- Hanifët
FETE E VJETRA TË EVROPËS
Feja e vjetër e Gregisë
- Bota e zotave të Gregisë
- Konceptet për jetën pas vdekjes
- Reagimet ndaj politeizmit
Feja romake
- Bota e zotave të Romës
- Zhvillimi i fesë romake
Feja e vjetër teutone (fis i vjetër gjerman)
- Koncepti për gjithësinë
- Zotat dhe kultet e tyre
- Murgëria dhe kulti
- Besimi në fat
- Koncepti për vdekjen
- Koncepti për eskatologjinë
Feja e keltëve
- Koncepti për gjithësinë
- Kultet
- Koncepti përjetën pas vdekjes
Feja e sllavëve
- Zoti dhe fugitë mbinatyrore
- Koncepti për vdekjen
FEJA E VJETËR AMERIKANE
- Aztekët
- Majatë
- Inkatë
- Çibçatë
- Piramidat e Amerikës Jugore
- Pasqyrimet e besimit të vjetër amerikan
FEJA TRADICIONALE TURKE
- Emri i besimit tradicional turk dhe adhurimet e tyre
- Koncepti për Zotin
- Fuqitë natyrore dhe shpirtërore
- Shpirti dhe kulti i malit
- Shpirti dhe kulti i zjarrit
- Kulti i stërgjyshërve
- Shpirtërat nëntokësorë
- Shpirtërat e fëmijëve
- Adhurimet
- Klasa shpirtrore (klerikët)
- Vdekja dhe besimet në lidhje me të
- Mbajtja zi
- Tradita e varrimit të të vdekurve
- Marëdhëniet e tyre me fetë e tjera
- Budizmi
- Zaratustrizmi
- Maniheizmi
- Krishterimi
- Hebraizmi
ZARATUSTRIZMI
- Librat e shenjtë
- Zaratustra
- Koncepti për Zotin
- Krijesat shpirtërore
- Dualizmi
- Koncepti për kohën
- Format e adhurimit
- Koncepti për botën e ardhshme
- Dita e llogarisë
- Gjendja e sotme
FETË GNOSTIKE
- Burimet
- Konceptet themelore
- Koncepti për njeriun
- Doktrina e shpëtimit
- Koncepti i diturisë (gnosis)
- Koncepti për adhurimin
Sabiizmi
- Studimet për sabiitët
- Historiku
- Librat e shenjtë
- Koncepti për Zotin
- Koncepti për gjithësinë
- Koncepti për njeriun
- Koncepti për shpëtimin
- Koncepti për eskatologjinë dhe mesianizmi
- Koncepti për apokalipsin dhe botën e ardhshme
- Adhurimet themelore
- Anëtarësimi ne bashkësi dhe priftëria
- Tempujt
 Maniheizmi
- Mani
- Librat e shenjtë
- Koncepti për Zotin
- Koncepti për njeriun dhe gjithësinë
- Koncepti për shpëtimin
- Koncepti për eskatologjinë, mesianizmin dhe për apokalipsin
- Kancepti për adhurimin
- Struktura shoqërore
FETË INDIANE
Hinduizmi
- Shkrimet e shenjta
- Mendimi për universin
- Karma
- Sistemi i besimit
- Kulti, adhurimi
- Priftëria
- Jeta shoqërore
- Koncepti për botën e ardhshme
- Zhvillimi i hinduizmit dhe rrymat e reja
Meditacioni transcendental
- Hare Krishna
- Qëndrimi i hinduizmit ndaj feve të tjera
Jogizmi
- Ananda Marga
- Lëvizja Neo-Sannyas Bhagawan Shree Rajneesh
Xhajnizmi
- Librat e shenjtë
- Xhajna
- Koncepti për gjithësinë
- Doktrina e shpëtimit dhe udhëzimit
- Adhurimi
Sihizmi
- Lindja e sihizmit
- Zhvillimi i sihizmit
- Besimi dhe adhurimi
Budizmi
- Jeta e Budës
- Buda historik
- Buda si parim shpirtëror
- Librat e shenjtë
- Koncepti për Zotin
- Doktrina e udhëzimit dhe shpëtimit
- Koncepti për jetën e pas vdekjes
- Murgëria (Sangha)
- Adhurimi në budizëm
- Rrymat kryesore të budizmit
- Përhapja e budizmit
- Budizmi tihetian ose lamaizmi
- Budizmi kinez
- Fraksioni Çan-tsung (Zen)
- Fraksioni Tsing-to (Xhodo)
- Fraksioni Scientologjia
FETË E LINDIES SE LARGËT
- Feja popullore kineze
- Taoizmi
- Disa këshilla të Laotsesë
- Konluçionizmi
- Librat
- Doktrina
- Muzika dhe ritmi
- Perfeksionimi
- Doktrina e shtetit
- Udhëheqja e shtetit
Shintoizmi
- Librat e shenjtë
- Konceptet për gjithësinë
- Forcat metafizike
- Kulti
- Koncepti për hotën e ardhshme
- Shinto i shtetit
Fetë e reja japoneze
- Feja Cao-Dai e Vietnamit
- Sun Myung Moon dhe lëvizja e Unitetit
- Kulti-Kargo
HEBRAIZMI
- Moisiu
- Jeta në Sina dhe dhjetë urdhërat
- Aroni
- Hidri (Hëzri)
– Jozueu bir i Nunit dhe periudha e njerëzve të urtë
- Periudha e sundimtarëve
- Davidi
- Solomoni
- Ndarja e shtetit
- Elias
- Elisa
- Ishaja
- Jeremja
- Dhu’I-Kifli
- Periudha e syrgjynosjes
- Kthimi në Palestinë
- Ezra
- Prej Bijve të Izraelit deri në hebraizëm
- Mesjeta dhe koha e re
- Themelet e besimit në hebraizëm
- Besimi në Zotin
- Besimi në botën e ardhshme
- Besimi në engjëjt
- Besimi në profetët
- Besimi në librat e shpallur
- Besimi në Mesian
- Adhurimi dhe traditat
- Lutjet
- Agiërimi
- Llogaritja e kohës
- Festat
- Traditat
- Rregullat e ushqimit
-  Simbolet
- Misticizmi hebraik
- Sabataj Sevi
- Hassidizmi
- Rrymat e reja në hebraizëm
- Hebraizmi orodoks
- Hebraizmi reformues
- Hebraizmi konservator
- Shteti osman dhe hebrenjtë
- Qëndrimi i hebraizmit ndaj feve të tjera
KRISHTERIMI
- Zakaria
- Gjoni
- Jezusi
- Mesianizmi
- Ç’ështja e ligjit
- Misioni i Jezusit
- Ndarja nga bota dhe vlerësimet
- Jesusi hyjnor
- Pritja e Mesia
- Jehona e shtetit hyjnor
- Shkrimet e shejnjta
- Ungjijtë apokrifë
- Komuniteti i pare dhe fillimet e ndarjeve
- Probleme Mosmarrëveshjeve ndër mjet Krishterëve
KRISHTERIMI SOT
- Pali
- Zhvillimi i besimeve krishtere
- Marsioni
- Dhuna ndaj krishterimit
- Konstantini dhe krishterimi si fe perandorake
- Zënkat doktrinore për ekzistencën e Jezusit
- Parimet e besimit në Krishterizëm
- Besimi tek Zoti
- Cilësitë e Shpirtit
- Ndarja nga bota dhe vlerësimet
- Jezusi hyjnor
- Pritja e Mesias
- Jehona e shtetit hyjnor
- Shkrimet e shenjta
- Ungjijtë apokrifë
- Komuniteti i parë dhe fillimi i ndarjeve
- Problemet krishtere me origjinë idhujtare
- Mosmarrëveshjet në të kuptuarit e termit apostull
- Mosmarrëveshjet në udhëheqësinë e komunitetit
- Dallimet në kungim
- Dallimet në të kuptuarit e personalitetit të Jezusit
- Mosmarrëveshjet për qëllimin e ardhjes së Jezusit
- Hebreo-krishterët apo ebionitët
- Disa çështje të besimit te hebreo-krishterët
- Udhëheqësia e komunitetit
- Çështja apostull
- Gjendja e Jezusit
- Kryqi
- Lutja e Zotit (Jezusit)
- Lutjet e tjera
- Ditët e festave
- Koha e krishtlindjes (Noel)
- Periudha e pashkëve
- Festimi i ditës së diel
- Kisha dhe pjeset e saj
- Hierarkia e kishës
- Papati
- Ndarja e kishës në katolike dhe ortodokse (great schisma)
- Sundimi botëror i papatit dhe shkatërrimi politik
- Fetarësia e popullit
- Lufta me herezinë
- Rrymat e kundërta
- Lëvizja reformiste dhe Martin Luteri
- Huldrich Zwingli
- Johannes Calvin
- Kishat e mëdha sot
- Katolicizmi
- Kisha protestante
- Kisha ortodokse
- Kishat kombëtare
- Kisha siriane
- Marrëdhëniet me komunitetet e tjera krishtere
- Shkatërrimi i sirianitëve
- Besimet dhe adhurimet e sirianitëve
- Kisha armene
- Zhvillimi i kishës armene
- Armenët dhe muslimanët
- Besimi dhe adhurimi
- Kisha kopte në Egjipt
Gjendja sot
- Kisha etiopiane
- Maronitët
- Fraksionet e pavarura kishtare
- Baptistët
- Protestantët e Iirë
- Metodistët
- Vëllezërit e lirë (Freier Bruderkreis)
-  Mennonitët
- Ushtria e shpëtimit (Salvation Army)
- Kuakerët (Komuniteti i shokëve)
- Komuniteti Pfingst (Unioni i komuniteteve krishtere)
- Apostujt katolikë (Irvingianët)
- Vëllazëria e mbretërisë së Jezu Krishtit
- Adventistët
- Komuniteti shkenca krishtere (Christian Science)
- Kisha e shtetit hyjnor
- Mormonët
- Swedenborgianët (Kisha e re)
- Dëshmitarët e Jehovait
- Kisha e Zotit (Kisha e Armstrongut)
- Lëvizjet e kishave monoteiste (Kishat pa trinitet)
- Unitarianët
- Lorherianët
- Apostolizmi i Jezu Krishtit
- Lëvizja mesianike në Afrikë
- Kisha Baptiste Nazareth
- Kisha Jezu Krishti
FRAKSIONET FETARE-FILOZOFIKE
- Fraksioni theosophie
- Anthroposophie
- Fraksioni Rocy Cross
- Spiraleja e gjithësisë
- Spiritizmi
- Ufologjia, fraksioni Anijet Kozmike
ISLAMI
- Muhamedi (a.s.)
- Kur’ani i lartësuar
- Kushtet e besimit
- Besimi në Allahun e Gjithëfuqishëm
- Melekët dhe krijesat metafizike
- Besimi në librat e shpallura
- Besimi në pejgamberët
- Besimi në botën e amshueshme (ahiret)
- Kader dhe kada
- Qasje besimeve të feve tjera në Mehdiun dhe Mesihun
- Doktrina e udhëzimit/shpëtimit
- Feja dhe vullneti i lirë
- Filozofia e natyrës
- Adhurimet
- Namazi
- Agjërimi
- Zeqati
- Haxhi
Parimet etike dhe juridike
Fraksionet (besimet) e ndara nga islami
- Durzizmi
- Kadianizmi
- Bahaizmi

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.